Cooperation

Scenekunstbrukets ideologiske grunnlag handler om å søke samarbeid og bidra til deling av kunst, kompetanse og informasjon, og sørge for å koble de ulike aktørene fra lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå gjennom et distribuert nettverk. Slik har vi bygget opp Scenekunstbruket de siste 20 årene til å bli den viktigste og største formidleren av scenekunst for de unge, og et kompetansesenter for feltet. På samme måte bygger vi KLODEN.

I et distribuert nettverk finnes ikke sentrum og periferi. Det som holder nettverket sammen, er aktørenes felles ønsker og ambisjoner. Vi ønsker at KLODEN skal bli et samlingspunkt i et slikt nettverk: et sted med en tydelig kunstnerisk profil, der profesjonalitet og kvalitet er førende, og samtidig et sted som tiltrekker seg ulike prosjekter og initiativer. Nye ideer, uttrykk og samarbeid skal vokse på KLODEN.

Punktene, eller aktørene, i et distribuert nettverk er ikke like, men de er like viktige. Dette betyr at på KLODEN skal for eksempel Nationaltheatret og en videregående skole være likeverdige. Med andre ord: For å oppnå målsetningen om mer god scenekunst til flere unge er det nødvendig å samarbeide tett med alle interesserte og relevante aktører. KLODEN skal styrke scenekunsten ved å samle og bygge opp under de gode kreftene.

Nettverket KLODEN inngår i, skal være både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Internasjonale gjestespill kan vises både på KLODEN og i det nasjonale turnénettverket andre steder i landet. Norske produksjoner kan enklere få tilgang til flere visningssteder. Og gjennom samarbeid med lokale barnehager, skoler og kunst- og kulturaktører kan KLODEN bidra til å skape et levende, kreativt og bærekraftig lokalsamfunn, samtidig som KLODEN vil være en kunnskapspark for hele scenekunstfeltet.

Som begrep knyttes distribuert nettverk gjerne til samhandlings- og delingskulturer på Internett. Som fysisk møtested skal KLODEN være et alternativ til aktivitet som foregår foran skjermer i enerom. Samtidig skal KLODEN gjennom Internett være en plattform for diskusjon og kritikk uten fysiske grenser, med innhold og deltakelse fra både unge og voksne.

Et nettverk uten sentrum og periferi er i prinsippet uendelig. KLODEN skal bli et sted som utvikler og viser et mangfold av uttrykksformer og der den kulturelle rikdommen i Oslo får et kunstnerisk vindu. KLODEN skal være et sted der mennesker som på ulike vis skiller seg fra majoriteten, har tilgang på linje med alle andre, blir inspirert og er en ressurs.

For Scenekunstbruket er altså samarbeid og nettverk — og nedenfra og opp-perspektivet — selve grunnpilaren i virksomheten, både i teori og praksis. Gjennom vårt formidlingsnettverk når vi ut til over 3 000 spillesteder over hele landet, både barnehager, skoler, kulturhus, institusjoner/scener og festivaler, i tillegg til de internasjonale koblingene. Og vi samarbeider med formidlere, fagmiljø og scenekunstnere. Denne måten å jobbe på gjenspeiles i hvordan vi har kartlagt behovene for et sted som KLODEN. Prosessen har vært åpen hele veien. Vi har hatt idéverksteder, delt informasjon via Internett og hatt offentlige informasjonsmøter, i tillegg til jevnlige møter med folk i alle deler av kunstfeltet – både institusjoner, organisasjoner, frilansere og scenekunstkompanier.

KLODENs publikum er barn, ungdom og familier. Innholdsleverandørene er det profesjonelle scenekunstfeltet og andre samarbeidspartnere. Det som holder nettverket sammen, skal være en felles ambisjon om flere gode opplevelser og erfaringer med scenekunst til flere barn og ungdommer.

Et vitalt distribuert nettverk med et energisk møtested som KLODEN vil gi større kunstnerisk frihet, et rikere uttrykksmangfold, mer kunstproduksjon og flere profesjonelle scener og formidlingsarenaer, til beste for kunstnere og publikum både lokalt og over hele landet.