Rom for scenekunst

Kartlegging

Det største publikummet finnes rundt omkring i landet på skoler og i barnehager. Barn og ungdom får oppleve at et rom de forbinder med undervisning og hverdag, transformeres i møte med kunst. Den kulturelle skolesekken er et stort, demokratisk prosjekt som gir det unge publikummet kunstopplevelser uavhengig av bosted og bakgrunn. Vi mener dette som alle andre kunstfelt trenger et eget møtested, sin egen nasjonale arena og dermed også sine helt egne rom.

Men hvordan bør vi utforme rom for scenekunst i denne sammenhengen? For det første ønsker vi å skape en arena for både publikum, kunstnere og fagpersoner, et energisk og dynamisk møtested med rom for eksperimenter, undersøkelser, samarbeid og tilfeldigheter. Og ikke minst skal både en treåring og en attenåring føle seg hjemme i rommene. For det andre er det gjort få, om noen, grundige undersøkelser av hvordan scenekunsten for de unge kan rommes.

Vi har utført en spørreundersøkelse om bruk av og behov for prøvelokaler, og en stor andel kunstnere og produsenter svarer at det er mangel på lokaler som møter deres behov, blant annet mulighet for enkel inn- og utrigg og å kunne la scenografien stå i rommet hele døgnet.

Vi har også besøkt Black Box Teater, Dansens hus og Teater innlandet, samt flere teatre for barn og ungdom i utlandet, for å se nærmere på ulike løsninger og vilkår for teknikk, produksjon og drift, i tillegg til romlige og arkitektoniske løsninger. Vi har også hatt samtaler med Deichmanske bibliotek om studien de utførte i samarbeid med brukerne i forbindelse med etableringen av Biblo Tøyen, landets første bibliotek for barn og ungdom.

I samarbeid med Transborder Studio har vi utført to forprosjekteringer for å tenke KLODEN inn i reelle eiendomsprosjekter. Det første prosjektet i 2016 var på Vippetangen og gjaldt Skur 40, som eies av Oslo Havn KF. Lokaliseringen her ville vært en midlertidig løsning med en varighet på omtrent fem år, og KLODEN på Vippetangen var i mulighetssudien tenkt som et pilotprosjekt før permanent etablering et annet sted i byen. Forprosjekteringen ga oss anledning til å teste ut tanker og idéer i et forholdsvis begrenset romlig og tidsmessig perspektiv.

Den andre forprosjekteringen inngår i et prosjekt som pågår fremdeles: Kabelgata på Økern. Siden februar 2017 har vi vært i dialog med Oxer eiendom om å gjøre KLODEN til en kunstnerisk motor i utviklingen av dette vekstområdet. Dette prosjektet er svært interessant med tanke på både lokalisering og romlige muligheter.

Kabelgata på Økern

For tiden undersøker vi muligheter for lokalisering av KLODEN i Kabelgata på Økern. I samarbeid med arkitektbyrået Transborder Studio utførte vi våren 2017 en forprosjektering for Oxer eiendom, med en modell som viser hvordan KLODEN kan utformes i eksisterende bygningsmasse vis-à-vis Kuben videregående skole. Det er gjensidig stor interesse for å få prosjektet realisert, og vi ser allerede at det er gode muligheter for å bygge KLODEN i eksisterende strukturer på en måte som vil gjøre stedet åpent og tilgjengelig.

Den aktuelle eiendommen ligger i et sentralt vekstområde der lokalmiljøet og KLODEN kan styrke hverandre gjensidig, samtidig som lokalisering i gangavstand til et kollektivknutepunkt Økern vil gjøre stedet tilgjengelig for hele byen. Oxer er opptatt av at området skal bli et vitalt møtested for barn og ungdom, både utendørs og innendørs, og ønsker å fylle næringslokalene primært med kunst- og kulturvirksomhet. Vi har funnet et bygg som vil gi KLODEN god tilgjengelighet og synlighet.

Oxer og vi ser for oss KLODEN som en kunstnerisk motor i utviklingen av dette området. Vi har en god dialog om mulig gradvis oppbygging av arenaen med målsetning om full etablering i 2020. Videre framdrift avhenger av framdriften i Oxers totale utviklingsprosjekt og KLODENs mulighet til å presentere en finansieringsplan på et passende tidspunkt.

Vi ønsker å fylle KLODEN med mest mulig aktivitet og flest mulige møter, kort sagt være en vital infrastruktur for hele dette kunstfeltet. Derfor legger de tenkte løsningene i Kabelgata opp til en stor grad av fleksibilitet. Vi har lagt vekt på gode løsninger for prøvesaler med hensyn til teknisk standard, areal og antall. Begrunnelsen for dette er å gi kunstnerne nødvendige fasiliteter og ressurser for å kunne jobbe optimalt. Det skal være enkelt å rigge inn i en god prøvesal og flytte scenografien derfra og inn i ett av scenerommene kort tid før premiere. På denne måten sikrer vi mest mulig visning av forestillinger. Prøvesalene vil også bli brukt til workshops, kurs, møter og faglige arrangementer.

For å skape mest mulig aktivitet og både planlagte og tilfeldige møter mener vi det er viktig at den romlige strukturen er både åpen og fleksibel. Samtidig kan fleksibilitet både når det gjelder romløsninger og teknikk i praksis skape en rigid hverdag som krever mye planlegging og ressurser og ikke minst fordrer store investeringskostnader. Nærmere undersøkelser rundt dette vil bli et hovedmoment i det videre arbeidet med å etablere KLODEN. Det er mye som må bli riktig, og på sikt vil det være kostnadseffektivt å komme problemene i forkjøpet, for eksempel med hensyn til lys, akustikk, universell utforming, sikkerhet og adgangskontroll.

 

PDF av mulighetsstudie: KLODEN i Kalbelgata, av Transborder Studio:

Mulighetsstudie