Finance and organization

Vi startet arbeidet med KLODEN i 2015, og lokalisering og et eventuelt bygg var ikke øverst på agendaen. Det var viktig for oss å starte med å kartlegge behov, undersøke eksisterende tilbud og være i dialog med scenekunstmiljøet, samarbeidspartnere og interessenter, samt Oslo kommune og andre offentlige og private instanser. Etter noen måneder ble det klart at prosjektet har bred støtte og at vi burde kartlegge behov og muligheter nærmere. Med støtte fra Oslo kommune, Norsk kulturråd og Bergesenstiftelsen kunne vi gå i gang med et mer omfattende arbeid. I samarbeid med Transborder Studio har vi fått mulighet til å bli mer konkrete med tanke på areal- og rombehov for et sted som KLODEN – og også lokalisering i Oslo.

Investerings- og driftskostnader
I forbindelse med de to mulighetsstudiene vi har utført, har vi fått gode innspill og råd om både investeringskostnader og kostnader ved drift. Mange forutsetninger og videre utredning må ligge til grunn før dette kan tallfestes eksakt. Når vi nå går inn i neste fase av arbeidet, skal vi utarbeide finansieringsplaner både for investering og drift i et langsiktig perspektiv.

Siden KLODEN er tenkt som en programmerende scene, er Black Box Teater et viktig referanseprosjekt når det gjelder kostnadene for denne delen av driften. Men KLODEN skal også inneholde utvidete funksjoner som blant annet prøvesaler, verksteder og utleie av kontorplasser. Her kan vi i større grad sammenligne oss med et teater som Teater Innlandet på Hamar. Dette teatret har nylig flyttet inn i nye lokaler, samlokalisert med Hamar kulturhus, og sitter derfor på viktige erfaringer vi ønsker å ha med oss inn i arbeidet med etableringen av KLODEN. For øvrig har Transborder Studio utarbeidet tentative kalkyler for etablering av KLODEN, og de har sammenstilt mulighetsstudien for KLODEN i Kabelgata med investeringen og byggingen av Dansens Hus i Oslo, som også er en sentral referanse for KLODEN.

Private og offentlige midler
I det videre arbeidet vil vi legge mye vekt på å få med private investorer og stiftelser i etableringen av KLODEN. KLODEN skal bli en drivkraft i byutviklingen, noe som også vil bidra positivt til næringsinteressene i lokalmiljøet. Denne publikasjonen vil ligge til grunn for å invitere investorer og sponsorer til å være med å lage et bærekraftig lokalmiljø med scenekunsten og de unge som fyrtårn.

Samtidig er vi helt tydelige på at et sted som KLODEN ikke kan driftes kun på forventede driftsinntekter og eventuelle private midler. Det er også nødvendig med kommunal og/eller statlig støtte. En forutsetning for at KLODEN skal bli virkelighet, er politisk vilje og et ønske om bidra til å etablere et sted for scenekunsten og de unge, med både lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Denne kartleggingen er et godt eksempel på et spleiselag som består av både kommunale, statlige og private midler. Vi er i en god dialog med Oslo kommune om KLODEN og har også søkt kommunen om driftsmidler for 2018.

Inntektsgrunnlag
KLODEN skal være tilgjengelig og åpent hele året, og billettinntektene må holdes på et minimum. Vi mener scenekunst for barn og ungdom skal være tilgjengelig for alle uavhengig av bakgrunn og de foresattes lommebok. Det er ønskelig med samarbeid med sponsorer for å bidra til at KLODEN er åpent for alle.

På KLODEN skal det være prøvelokaler med en leiepris som gjør stedet tilgjengelig også for frilansere og scenekunstkompanier med forholdsvis lave budsjetter. Det vil også være mulig å bytte tjenester, hvor kunstnere kan låne lokaler mot at de for eksempel holder en workshop gratis for ungdom. I tillegg vil det bli mulig å leie ut lokaler til bedrifter, organisasjoner og festivaler, og i så tilfelle prioritert etter arrangementenes relevans for KLODENs målgruppe/virksomhet.

Samlokaliseringer med andre organisasjoner, som Scenekunstbruket og Danse- og teatersentrum i tillegg til å tilby et kontorfellesskap for kompanier og enkeltpersoner, vil også være en del av inntektsgrunnlaget. I tillegg ønsker vi å være et sted der elever i videregående skole på ulike måter kan være en ressurs i den daglige driften.

Organisering og eierskap
KLODEN AS eies av Norsk Scenekunstbruk AS. Styret i Scenekunstbruket utgjør generalforsamlingen.

Kartleggingen som presenteres her, ser vi på som fase en i realiseringen av prosjektet. I fase to, som vi nå går inn i fra juni 2017, vil vi etablere et nytt styre som vil være bredt sammensatt og kompetent til å håndtere utfordringene og oppgavene vi har foran oss. Styret vil også gradvis utvikle en hensiktsmessig organisasjonsmodell, og bygge organisasjonen fra etablering til full drift.

Scenekunstbruket vil ha en sentral rolle i den videre etableringsfasen. Med sin kompetanse og sitt nasjonale og internasjonale nedslagsfelt, vil Scenekunstbruket være den viktigste samarbeidspartneren og en drivkraft for å sikre en god realisering av KLODEN.